Asafsuid

שאלות ותשובות

כל הקופות חולים משתתפות בהוצאות שכירת אחות פרטית לאחר ניתוח במהלך האשפוז בבית החולים

למי מיועד השירות?

לכל לקוח המעוניין בשכירת אחות לאחר ניתוח המחייב אשפוז.

כיצד אקבל את השירות?

 העמית רשאי לפנות לאחות באופן פרטי ולקבל החזר בהתאם לתקנון תוכניית של כל מבוטח

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

חשבונית מס וקבלה מקורית עם חותמת/חתימה. במידה והחשבונית שברשותך היא ממוחשבת/ דיגיטלית , יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. כמו כן יש לצרף דו"ח שחרור מבית החולים. יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוינו תאריכי שכירות שירותיהם של האח/אחות. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו . אם שירותי האחות הפרטית לא נשכרו במשך עשרת הימים הראשונים ממועד הניתוח בשל אשפוז בטיפול נמרץ, יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים למחלקת תביעות.

 

 שאלות נפוצות:

שאלה 1.

מהו תהליך קבלת האישור להעסקת עובד זר?

 

שאלה 2.

תוך כמה זמן מתקבלת תשובה מביטוח לאומי?

 

שאלה 3.

האם ניתן לקבל במסגרת חוק סיעוד עזרה של עוזרת בית?

 

שאלה 4.

מי זכאי להעסיק עובד זר?

 

שאלה 5.

מדוע נקבעה לי זכאות זמנית לגימלת סיעוד?

 

שאלה 6.

האם ניתן לרכוש שעות סיעוד באופן פרטי?

 

שאלה 7.

האם ניתן לקבל עזרה עד קבלת אישור מביטוח לאומי?

 

שאלה 8.

מה ניתן לעשות אם הבקשה לגימלה נדחית?

 

שאלה 9.

כיצד מגישים בקשה לגימלת סיעוד?

 

שאלה 10.

כיצד נקבעת הזכאות לקבלת גימלה סיעודית והיקפה?

 

 

שאלה 11.

מי זכאי לקבל שעות טיפול מ"הקרן לניצולי שואה"?

 

 

שאלה 12.

אילו פתרונות נוספים מציעה דנאל ללקוחות הזקוקים לעזרה סיעודית?

 

 

שאלה 13.

מהם התנאים לקבלת זכאות לגימלת סיעוד?

 

 

שאלה 14.

מהי גימלת סיעוד?