Asafsuid

החזרים כספיים מקופות החולים

קופות החולים מעניקות החזר כספי עבור שירותי אחות סיעודית פרטית בזמן אשפוז לאחר ניתוח. להלן פרוט גובה ההחזרים ומספר ימי ההחזר.

מספר ימי ההחזר: 8 ימים​ גובה ההחזר: עד 100 דולר ליום
החזר למבוטחי מגן זהב מספר ימי ההחזר: 8 ימים​ גובה ההחזר: עד 528 ש"ח ליום​
החזר למבוטחי כללית מושלם מספר ימי ההחזר: 10 ימים​ גובה ההחזר: עד של 437 ש"ח ליום
מספר ימי ההחזר: 10 ימים​ למבוטחי לאומית זהב- עד 553 ש"ח ביום למבוטחי לאומית כסך- עד 492 ש"ח ליום